cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam.

Pochodzę z woj. Małopolskiego ale obecnie pracuję w Wielkiej Brytanii. Od kilku lat zajmuję się produkcją truskawki pod osłonami jako Manager Produkcji na jednej z farm. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek Rolnictwo, specjalizacja Doradztwo. Moją obecną pracę opieram na długoletnim doświadczeniu jak również współpracąę z Firmą doradczą w zakresie owoców miękkich. Moje pytanie jest takie: czy jeżeli będę chciał prowadzić działalność doradczą w zakresie agrotechniki i doradzać jak uprawiać to czy wymagane są kursy Doradcy rolnego? Gdyż moim zdaniem doradca agrotechniczny a doradca rolny (który według polskich norm zajmuje się głównie Zasadą wzajemnej zgodności) to dwie zupełnie inne profesje…oczywiście można je łączyć.

Odpowiedź:

Ma Pan w zupełności racje.

I czy będąc doradcą agrotechnicznym można się starać o jakieś środki na działalność albo czy rolnik mógłby się starać o zwrot części kosztów poniesionych na takie doradztwo.

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 Krzysztof

Odpowiedź:

Działanie w PROW 2007-2013 - Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.

Podstawowe wymagania:

1.      Podmiot doradczy musi złożyć  wniosek o  udzielenie akredytacji do MR i RW (druk znajduje się na stronie MR i RW ).

2.      Warunki udzielenia akredytacji:

a/ firma doradcza musi świadczyć usługi doradcze dla rolników przez okres 1 roku   - musi to być udokumentowane ( faktury, umowy , rachunki itp.),

b/ musi firma zatrudniać osoby uprawnione – a wiec z listy doradców rolniczych (baza CDR  Brwinów),

c/ firma nie może prowadzić  działalności w zakresie  obrotu środkami do produkcji rolnej ,

d/ musi posiadać sprzęt :  wykaz sprzętu wymieniony jest we wniosku  MR i RW,

e/ posiadać warunki lokalowe , niezbędne do prowadzenia doradztwa (też zawarte we wniosku).

Procedura akredytacji:

1.      Złożenie wniosku do MR i RW wraz z załącznikami

2.      Kontrola na miejscu przez pracowników CDR Brwinów

3.      Przyznanie , bądź odmowa udzielenia akredytacji przez MR i RW , Akredytacja udzielana jest w formie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Podmiot , który uzyska akredytację musi świadczyć usługi doradcze zgodnie z Metodyką Doradzania zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa i RW (zawieszona jest na stronie www.cdr.gov.pl w zakładce Wymogi wzajemnej zgodności.

 

W chwili obecnej pomocą objęte są usługi :

1.       Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym

2.       Plan dostosowania    gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz BHP w gospodarstwie rolnym

3.       Dodatkowe usługi  wymienione są w Rozporządzeniu MR I RW z dnia 1 kwietnia 2010 r ( Dz.U nr 78 poz. 470 )

 

Beneficjentem jest rolnik, któremu AR I MR refunduje 80 % wartości wykonanych przez podmiot doradczy  usług (ceny usług są zamieszczone również w rozporządzeniu „Korzystanie z usług doradczych ….„).

20 % + VAT płaci rolnik.  Czyli podmiot doradczy jeśli podpisze  umowę z rolnikiem na świadczenie określonych usług  (i ją wykona)  a rolnik sceduje na podmiot płatność to wówczas podmiot doradczy otrzyma zapłatę za usługę z AR I MR.

Drugi możliwy wariant jest taki, że rolnik w całości pokrywa koszty usługi w firmie doradczej a z AR I MR otrzymuje zwrot w wysokości  80 % wartości usługi.

Problem w aktualnej sytuacji jest dla Państwa prowadzenie działalności  handlowej środkami  wymienionymi w zapytaniu,  która  z pewnością nie pozwoli na uzyskanie akredytacji  dla Pana firmy .   

Nowy PROW 2014-2020 jest w fazie projektowania i konsultacji i na tym etapie trudno jest określić zakres wsparcia z ww. działania a także z działań, które służą rozwojowi przedsiębiorczości, gdzie działalność doradcza także będzie wspierana .

 

CDR O/Radom I. Gradka