cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Chciałbym zapytać, czy osoba ubezpieczona w KRUS jako domownik a przebywająca i pracująca za granicą może ponieść jakieś konsekwencje?

Z poważaniem

woj. opolskie

 

Odpowiedź:

http://www.krus.gov.pl/ue/dla-rolnikow-podejmujacych-prace-w-ue/

Pod wyżej podanym linkiem znajduje się odpowiedź na postawione pytanie:

…”Co powinien zrobić rolnik wyjeżdżający do kraju unijnego w celach zarobkowych?

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego i rozpoczyna wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub podejmuje tam pracę najemną u zagranicznego pracodawcy na podstawie umowy zawartej zgodnie z prawem tego państwa, zobowiązana jest do bieżącego powiadomienia o tym fakcie jednostki KRUS właściwej dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Od 1 maja 2010r., po wejściu w życie nowego Rozporządzenia 883/2004 i 987/2009, oprócz funkcji instytucji łącznikowej w zakresie ustawodawstwa właściwego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pełni również funkcję instytucji właściwej w zakresie ustalania ustawodawstwa właściwego. Dotychczas funkcję instytucji właściwej w stosunku do wszystkich grup ubezpieczeniowych w tym również do rolników podejmujących pracę najemną lub wykonywanie pracy na własny rachunek na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii pełnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który w tym celu wydawał stosowny formularz E101, potwierdzający pozostawanie w polskim systemie ubezpieczeniowym.

Od 1 maja 2010 r. obok ZUS formularz E 101 potwierdza również KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdza formularze o właściwym ustawodawstwie (E 101)  osobom pozostającym w ubezpieczeniu rolniczym w następujących przypadkach:

  1. Podejmowania za granicą działalności na własny rachunek podobnej do działalności prowadzonej w Polsce - na podstawie art. 12 ust. 2 Rozporządzenia 883/2004.
  2. Prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i poza jej granicami.
  3. Prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej w Polsce i działalności pozarolniczej poza jej granicami.
  4. Prowadzenia działalności rolniczej w Polsce i pozarolniczej za granicą.
  5. Zastosowania wyjątków od przepisów art. 11 do 15 na podstawie art. 16 Rozporządzenia 883/2004 w odniesieniu do osób, które pozostaną ubezpieczone w systemie rolniczym (w KRUS).

Każdorazowo KRUS potwierdza polskie ustawodawstwo w powyższych przypadkach po spełnieniu warunków do pozostania w systemie rolniczym…..”.

 

I.       Gradka CDR O/Radom