cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. przekazania gospodarstwa rolnego Pan Kamil pyta: Czy gospodarstwo rolne, które wydzierżawił do 2014 r. może przekazać na rzecz osoby 17-etniej

Uprzejmie odpowiadam:Wiek osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych nie stoi na przeszkodzie w nabyciu przez nią gospodarstwa rolnego po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez jej przedstawiciela ustawowego u notariusza. Wobec tego, że gospodarstwo jest w dyspozycji dzierżawcy – to w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 64, poz. 592) dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana, co najmniej przez 3 lata licząc od tej daty. Jeżeli nabywcą jest osoba bliska zbywcy wówczas nie ma zastosowania wymieniony wyżej rygor  (art. 3, ust. 5, pkt 2 cyt. Rozporządzenia.

Sędzia Irena Lis