cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot: podlegania ubezpieczeniu w KRUS przez osobę prowadzącą działalność pozarolniczą. Pan X lat 22, student, przez kilka lat podlegał ubezpieczeniu w KRUS dlatego, że Jego ojciec jest rolnikiem i opłacał składki za niego.Obecnie ojciec Pana Piotra pracuje poza rolnictwem, składek nie opłaca w KRUS. PYTANIE:Jeżeli ojciec za Pana Piotra nie opłaca składek, to gdyby On sam został właścicielem 1 ha gruntu - będzie mógł założyć działalność gospodarczą pozarolniczą i podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników?

Uprzejmie odpowiadam:Zgodnie z art.7 i 16 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny, jeżeli ten rolnik lub domownik nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.W myśl art. 5a cyt. ustawy rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie, co najmniej 5 lat rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia tej działalności, jeżeli spełni jednocześnie warunki wymienione w tym przepisie (od pkt. l do 4).

Sędzia Irena Lis