cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam serdecznie

Jestem zarejestrowany jako domownik w gospodarstwie rolnym mojej mamy. Składka jest odprowadzana regularnie, ale od pewnego czasu z NFZ zaczęły napływać wiadomości, że nie jestem nigdzie ubezpieczony, rzekomo wyrejestrowany z ubezpieczenia w marcu 2012 roku i od tamtej pory ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegam. W związku z tym udałem się do placówki KRUS w celu wyjaśnienia i dowiedziałem się jedynie tyle, że z racji ukończenia 26 roku życia oraz ukończonej edukacji ubezpieczenie zdrowotne mnie nie obowiązuje. Wg słów pani w informacji „jeśli chce się pan ubezpieczyć trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotny”. Tyle że jako domownik jestem nadal w KRUS-ie. Skoro zostałem z niewiadomego powodu wyrejestrowany to dlaczego KRUS nadal pobiera za mnie składkę? W podobnej sytuacji jest mój znajomy, też ukończona edukacja i 26 rok życia, zarejestrowany jako domownik u swojego ojca w gospodarstwie rolnym, ale on żadnych takich problemów nie ma… Nie wiem czy jasno opisałem mój problem, ale chciałbym prosić o w miarę dokładne wyjaśnienie.

Dziękuję, pozdrawiam

Odpowiedź:

http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/przepisy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-rolnikow-cd-1/

Pod wyżej wymienionym linkiem na stronie internetowej KRUS jest dla Państwa informacja:

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczenie to obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników”.

2) Ubezpieczenie obowiązkowe (z mocy ustawy)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniu społecznemu rolników podlega obowiązkowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika  oraz domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek i domownik nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie mają ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych”

http://www.krus.gov.pl/niezbednik/slownik-pojec/domownik/

 

 Domownik - osoba bliska rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,

jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby bliskie rolnikowi należy rozumieć osoby, mające z rolnikiem takie więzi osobiste (rodzinne lub quasi rodzinne), które wyjaśniają przyczynę wykonywania pracy na rachunek rolnika bez wynagrodzenia z tego tytułu. Za osoby bliskie uznaje się przede wszystkim osoby zaliczane do członków najbliższej rodziny rolnika, a więc zstępnych (dzieci własne i przysposobione) i ich współmałżonków, wstępnych (rodzice) oraz rodzeństwo. Do osób bliskich może być także zaliczony inny członek rodziny lub powinowaty, jeżeli stan faktyczny wykazuje, że łączą go z rolnikiem bliskie więzy i prowadzi z rolnikiem wspólne gospodarstwo domowe. Za innego członka rodziny może być uznana w szczególności osoba, która nie będąc małżonkiem w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pozostaje z rolnikiem w faktycznym pożyciu.

 

Jednoznacznie nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Według mnie ukończenie 26 roku życia nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem w KRUS jako domownik!

Najlepiej jednak proszę skontaktować się z Placówką Terenową KRUS i uzyskać jednoznaczną decyzję.

I.                Gradka CDR O/Radom