cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników  Pan M. W. jest właścicielem gospodarstwa rolnego, które stanowi Jego majątek odrębny. Żona nie zamieszkuje z nim, nie pracuje w tym gospodarstwie ani czerpie z niego żadnych korzyści. PYTANIE:Czy żona Pana M. W. musi podlegać ubezpieczeniu w KRUS?

Uprzejmie odpowiadam: Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz .U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) przewiduje w art. 7 i 16, że ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno rentowemu podlega z mocy ustawy:1.        rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub dział specjalny,2.        domownik rolnika, o którym mowa w pkt.1 - jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek obejmuje się innego rolnika lub domownika, jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło jego utrzymania, a także osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek obejmuje się:1.        innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym;2.        osobę, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podległa ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, co najmniej 50 kwartałów.3- osobę pobierającą rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową. Zgodnie z art.5 cyt. ustawy - przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje także do małżonka rolnika chyba, że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym. 

 Sędzia Irena Lis