cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. prawa do emerytury rolniczej Rodzice Pani Katarzyny G. są rolnikami. Zamierzają skorzystać z upewnień emerytalnych i przekazać całe gospodarstwo córkom, z których żadna nie ma wykształcenia rolniczego. PYTANIA:Czy gospodarstwo może być przekazane na rzecz dwóch córek? 

Uprzejmie odpowiadam:Od 1 stycznia 1991 r. tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1997 r. nr 7, poz. 25 ze zm.) zgodnie z art.19 ust.1.Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:1.        osiągnął wiek emerytalny: wiek kobiety 60 lat, a mężczyzny 65 lat,2.        podlegał ubezpieczeniu emerytalno rentowemu przez okres, co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem art. 20.Emerytura rolnicza przysługuje także ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia następujące warunki:1.    osiągnął wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną,2.    podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, co najmniej 30 lat,3.    zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej W myśl art.28 ust.4 cyt. ustawy uznaje się, że emeryt lub rencista zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jeżeli ani on, ani jego małżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego, nie uwzględniając: 1. gruntów wydzierżawionych, na podstawie umowy pisemnej zawartej, co najmniej na 10 lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie będącej: a.    małżonkiem emeryta lub rencisty,b.    jego zstępnym lub pasierbem,c.    osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,d.    małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b. lub c. Jeżeli rodzice fani Katarzyny chcą skorzystać z wcześniejszej emerytury (art. 19 ust.2) albo, jeśli już osiągnęli wiek wymieniony w art.19 ust.1 i otrzymywać pełną emeryturę to winni zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Jako właściciele gospodarstwa mogą nim dysponować według własnego uznania - wydzierżawić, sprzedać, podarować, przekazać na podstawie umowy o dożywocie.  

Sędzia Irena Lis