cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Jestem zameldowana przy rodzicach którzy posiadają gospodarstwo rolne. 8 hektarów.

Ja mam wykształcenie średnie rolnicze a mąż pracuje na tym gospodarstwie i jest 7 lat ubezpieczony w KRUS.

Czy mamy szansę o kredyt na utworzenie własnego gospodarstwa między innymi zakup na początek 4 ha ziemi od rodziców i część bydła.

Odpowiedź:

Zakup gruntów rolnych i bydła od rodziców ze wsparciem, tj. pomocą Państwa i/lub UE nie jest możliwy.

Natomiast od rodziców możemy to gospodarstwo przejąć np. w drodze darowizny i następnie dalej je modernizować, rozwijać także z pomocą kredytów (wsparcie budżetu Państwa) czy dotacji (Unia Europejska).

Jeśli chodzi o wsparcie UE:

Prawdopodobnie, zostanie ogłoszony nabór wniosków jeszcze z tzw. starego PROW 2007-2013 w tym roku (2014) tzw. premia dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego w wysokości 100 tys. zł.!!!!!!!

Pozostałe wymagania dotyczące wnioskodawcy.

Pomoc może uzyskać osoba:

1)      pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;

2)      nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

3)      posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

4)       zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego albo osoba, która:

a)   rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy,

b)  była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności,

Wielkość docelowa tworzonego/przejmowanego gospodarstwa to średnia krajowa, wynosząca obecnie 10,42 ha użytków rolnych.

 

Jeśli chodzi o wsparcie krajowe (budżet Państwa):

Kredyt preferencyjny.

Można się ubiegać o kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR do oprocentowania na inwestycje w gospodarstwie m. in. na zakup maszyn i urządzeń rolniczych (w tym używanych), budowę budynków gospodarczych, itp. Może się Pan/Pani ubiegać o kredyt w wysokości do 80% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego, maksymalnie na 8 lat - z dwuletnią karencją w spłacie kapitału. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę na dzień dzisiejszy wynosi 3% - linia kredytowa „nIP”, w skali roku płacone przez kredytobiorcę.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa po 01.05.2005 r. Szczegółowych informacji udzielą także doradcy z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, również informację o kredytach z dopłatami uzyska Pan/Pani w bankach które mają podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

I.      Gradka CDR O/Radom