cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Z UMiG Brzeg Dolny otrzymałem następujący wypis z MPZP dotyczący mojego terenu o pow. 18 ha ,  dotychczas użytkowanego rolniczo: " W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wypisu i wyrysu z Miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny dotyczqcy przeznaczenia dla dzialki 0numerze: 342/11 A.M. -1; obreb Radecz, gmina Brzeg Dolny lnforrnuje, ze zgodnie zobowiqzujqcym Miejscowym planem zagospodamwania przestrzennego gminy Brzeg Dolny -zatwierdzonym Uchwala Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr III/30/2002 z dnia 19 grudnia 2002 rokuoqloszona w Dzienniku urzedowyrn Wojew6dztwa Dolnoslaskieqo Nr 63 poz. 1416 z dnia 21 maja2003 roku. w/w dzlałka znajduje sie w obszarze oznaczonym symbolami: 1RL, 2KG.Dla teren6w oznaczonych symbolem 1RL ustala sie:przeznaczenie na las.Dla teren6w oznaczonych symbolem 2KG ustala sie:1) przeznaczenie na droqe kl. G (droga wojew6dzka nr 340),2) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych 25 m,3) szerokosc jezdni 7 m.Dla terenow oznaczonych symbolem RL ustala sie:1) podstawowe - lasy,2) uzupelnlajace- sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urzqdzenia.Na terenach, 0 ktorych mowa, obowiqzuje zakaz lokalizacji zabudowy.Zalacznlk:1. Wyrys z MPZP   Mam prośbę do Państwa o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie :  Czy na terenach oznaczonych symbolem RL ( pomimo zakazu lokalizacji zabudowy )możliwa jest  (w związku z moim zamiarem założenia stadniny koni) :  "budowa budynków lub budowli ale przeznaczonych do produkcji rolnej lub przechowywania płodów rolnych i przygotowywania ich do sprzedaży" ?

 

Z opisanego przez Pana przypadku wynika, że grunt jest użytkowany rolniczo, a z MPZP (na dzień dzisiejszy nieaktualnego – wszystkie MPZP straciły ważność z dn. 31.grudnia 2003 r.)  wynika że jest oznaczony jako grunt leśny – czyli stan faktyczny jest niezgodny z zapisem w MPZP. Jeżeli w taki razie gmina nie ma na dzień dzisiejszy ważnego MPZP, to musi obowiązywać Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie którego można wystąpić o wydanie warunków zabudowy na tzw. zabudowę siedliskową (musi Pan posiadać min. średnią pow. gospodarstwa rolnego w gminie) oczywiście pod warunkiem, że działka w ewidencji gruntów nie figuruje jako leśna - stąd prawdopodobnie zakaz lokalizacji zabudowy. W przypadku działki leśnej (w ewidencji, w rzeczywistości rola) przy udziale klasyfikatora  ewentualnie można spróbować zmienić klasyfikację gruntu z leśnej na rolną i wtedy dopiero wystąpić o wydanie warunków zabudowy jw.

 Oskar Wysocki CDR Poznań