cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o podanie obowiązującej wartości SGM (lub ESU) dla

czosnku ozimego i jarego w województwie mazowieckim.

Dziękuję i pozdrawiam

Joanna

Odpowiedź:

Nie wiem do czego to Pani jest potrzebne? W jakim celu?

Dlatego, że inne jest podejście przy obliczaniu ESU dla działalności, dla których nie ma wyliczonych współczynników Standardowej Nadwyżki Bezpośredniej w przypadku obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa dla potrzeb działania „modernizacja” a inne dla działania „Młody Rolnik”.

Domyślam się, że chodzi o nabór wniosków w działaniu Ułatwianie startu młodym rolnikom.

Więc należy zastosować się do instrukcji do sporządzania PRG, która mówi:

… „W przypadku, kiedy wnioskodawca prowadzi specyficzny rodzaj produkcji, dla której nie podano wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) w tabeli 6, lub taki rodzaj produkcji jest prowadzony w gospodarstwie, które wnioskodawca zamierza nabyć (i będzie ją kontynuował), należy sporządzić kalkulacje nadwyżki bezpośredniej na podstawie uzyskiwanej, (jeśli prowadzi taką produkcję) bądź przewidywanej, (jeśli planuje jej rozpoczęcie) wartości produkcji potencjalnie towarowej i kosztów bezpośrednich związanych z daną działalnością (na 1 ha powierzchni upraw lub na sztukę ewentualnie stado zwierząt).

W tym celu należy wypełnić właściwe tabele nadwyżek bezpośrednich.

Tabele 6.1 – 6.2. – nadwyżki bezpośrednie dla działalności, których produktem potencjalnie towarowym jest produkt pochodzenia roślinnego; w górnym lewym rogu w tabelach 6.1 i 6.2 należy podać obecną i planowaną powierzchnię upraw (w ha), dla których sporządzany jest rachunek

Tabele 6.3. – 6.4.- nadwyżki bezpośrednie dla działalności, których produktem potencjalnie towarowym jest produkt pochodzenia zwierzęcego, w górnym lewym rogu w tabelach 6.3 i 6.4 należy podać, w sposób opisowy obecną i planowaną wielkość produkcji (np. obecnie 100 szt., docelowo 200 szt stada podstawowego zwierząt futerkowych).

Tak skalkulowana nadwyżka zostaje wprowadzona do tabeli nr 6 (w wiersze nr 122 i 123) w celu uwzględnienia jej w bazowej i planowanej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej z całego gospodarstwa…..”.

Czyli należy samemu skalkulować przychody i koszty bezpośrednie a wielkość ekonomiczna zostanie wyliczona automatycznie.

W przypadku „modernizacji” korzystamy z załącznika A do Instrukcji wyliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie współczynników standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004 i skorzystania z tzw. kodów FSS.

….”W przypadku, gdy w tabeli Regionalne współczynniki SGM „2004” nie ma współczynnika SGM dla prowadzonej w gospodarstwie działalności rolniczej, należy posłużyć się współczynnikiem SGM odnoszącym się do odpowiedniej grupy działalności pod względem rodzaju i technologii produkcji zawartym w Załączniku A….”. W tym wypadku byłby to kod: D14A lub D14B.

I. Gradka CDR O/Radom