cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Na terenie moich rodziców planuję postawić pieczarkarnię, nie mam skończonych 25 lat.

Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania z UE lub funduszy skarbu państwa na materiał lub na zwrot zainwestowanych pieniędzy. Jakie warunki muszę spełniać aby takowe dofinansowanie otrzymać.

Odpowiedź:

Może Pan skorzystać z pomocy:

1. Kredyt preferencyjny – pomoc krajowa.

Można się ubiegać o kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania m. in. na budowę budynków o przeznaczeniu rolniczym w wysokości do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce pomoc krajowa po 01.05.2005 r. Szczegółowych informacji udzielą Panu doradcy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, także informację o kredytach z dopłatami uzyska Pan w bankach które mają podpisaną umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakładam, że jest Pan tzw. „młodym rolnikiem” czyli może się Pan ubiegać o kredyt w wysokości do 70% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego, maksymalnie na 15 lat (linia kredytowa Symbol nMR) - z dwuletnią karencją w spłacie kapitału. Oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę na dzień dzisiejszy wynosi 3% - nMR, w skali roku płacone przez kredytobiorcę.

2. Jest możliwość skorzystania z pomocy unijnej w ramach PROW 2007-2013 z Działania Ułatwianie startu młodym rolnikom – premia 100 tys. zł. Nabór wniosków od 15 maja do 21 czerwca 2014 roku.

FORMA, WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE POMOCY

Pomoc w wysokości 100 000 złotych, przekazywana jest na rachunek bankowy wnioskodawcy. Co najmniej 70% tej kwoty beneficjent powinien przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w biznesplanie. Mogą one obejmować wydatki:

1) określone jako „koszty kwalifikowalne” w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007-2013. Są to koszty:

- budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

- zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,

- zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,

- zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

2) na zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej;

3) na zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych - związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

Premii nie można przeznaczyć na zakupy dokonywane na podstawie umowy zawartej między beneficjentem a członkiem jego najbliższej rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta).

Więcej informacji na stronie ARiMR.

I. Gradka, CDR O/Radom.