cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pan Jarosław razem z żoną kupił ziemię, którą wydzierżawił na czas nieokreślony.

Obecnie małżonkowie są po rozwodzie. W wyniku podziału majątku wspólnego i wzajemnych rozliczeń - Pan Jarosław jest współwłaścicielem tej nieruchomości w ¾ częściach.

PYTANIE:

W jaki sposób wypowiedzieć umowę dzierżawy?

Uprzejmie odpowiadam:

Zgodnie z art. 704 kc w braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód, na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.

Rok dzierżawny, jeżeli strony nie postanowiły inaczej, liczy się od początku dzierżawy, tj. od wydania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy.

0kres ten może wynikać ze zwyczaju przyjętego w danym środowisku.

Forma wypowiedzenia może być dowolna i żadna ze stron nie ma obowiązku wyjaśniania jego pobudek.

Irena Lis; 5 września 2009