cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. wypowiedzenia umowy dzierżawy Pani Katarzyna W-B. w 2005 r. jako jedna ze współwłaścicielek 2 ha gruntu wydzierżawiła je aktem notarialnym Janinie Łupinie - na okres 10 lat.Twierdzi, że: przed podpisaniem nie przeczytała aktu notarialnego i dopiero w 2007 r. zorientowała się, że dzierżawcą jest Agnieszka Łupina - córka Janiny.Od 2009 r. Pni Katarzyna W-B. jest jedyną właścicielką 2 ha.Dzierżawca nie płaci czynszu, zmienił przeznaczenie gruntu -z rolnego na plantacje porzeczek.Na wypowiedzenie umowy dzierżawy w 2007 r. i 2009 r. dzierżawca nie odpowiada. PYTANIE:Czy dopuszczalne jest usunięcie plantacji porzeczek posadzonych przez dzierżawcę i wykonanie własnej inwestycji?

 Uprzejmie odpowiadam: Umowę dzierżawy zawartą na czas oznaczony można rozwiązać, jeżeli strony wprowadziły do umowy dzierżawy - możliwość jej wypowiedzenia w razie zajścia określonej w tej umowie przyczyny, (orzeczenie SN z dnia 22 stycznia 1998 r. III CKN 365/97 OSNCP 1998 r. nr 9, poz. 144).Zgodnie z art. 696 kc dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego.Określenie wymagań prawidłowej gospodarki zależy od przedmiotu dzierżawy. Jeżeli jest nim gospodarstwo rolne, to wymagania te, będą polegały na prawidłowym obsianiu gruntów i zbieraniu plonów. Zakazana będzie zmiana profilu upraw.Jeżeli sposób korzystania z przedmiotu dzierżawy będzie naruszał omawiane wymagania, to wydzierżawiającemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody stosownie do art. 471-474 oraz może on wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (art.667 § 2 kc w zw. z art.694 kc) (Komentarz do kodeksu cywilnego, s. 328).Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu, co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w przypadku, gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopuszcza zwłoki z zapłatą ponad trzy miesiące, wydzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien uprzedzić dzierżawcę, udzielając mu dodatkowego terminu do zapłaty zaległego czynszu (art.703 kc).Jeżeli w umowie dzierżawy strony nie postanowiły, że podpisany przez nich akt notarialny w razie konfliktu może być tytułem egzekucyjnym to poddaję pod rozwagę Pani Katarzyny zamiast likwidowania plantacji założonej przez dzierżawcę - wystąpienie o rozstrzygnięcie sporu do Sądu.Najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie ugody pomiędzy stronami. 

Sędzia Irena Lis