cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pan S. pyta: czy do wydzierżawienia gospodarstwa rolnego stanowiącego majątek wspólny obojga rodziców – potrzebna zgoda ich obojga?

W czasie trwania wspólności ustawowej do zarządu majątkiem objętym wspólnością stosuje się przepisy art.36-40 k.r.o., które jako przepisy szczególne wyłączają możliwość stosowania art. 199-205 k.c. Jednakże od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się do majątku, który był nią objęty, przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że od tej chwili do zarządu majątkiem nie stosuje się art. .36 – 40 k.r.o.  lecz przepisy o zarządzie rzeczą wspólną przewidziane w art. 199-209 k.c. z tą modyfikacją, że w normalnej sytuacji udziały w majątku wspólnym są  równe (art.43 k.r.o.)

Irena Lis