cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Chciałam zadać Państwu pytanie- jaka powinna być odległość budynku 
gospodarczego, w którym jest hodowla trzody chlewnej od sklepu 
spożywczego oraz budynków mieszkalnych? Bardzo proszę o odpowiedź.
 Pozdrawiam,
Każdy budynek inwentarski powinien być wybudowany po uzyskaniu pozwolenia na
budowę i zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. W zabudowie zagrodowej
nie ma w zasadzie wymagań w zakresie odległości. Do wyjątków należą
odległości od osi studni. Dodatkowo muszą być zachowane odległości zabudowy
od granicy z sąsiednimi działkami, które wynoszą co najmniej:
4 m - dla budynków zwróconych w stronę granicy otworami okiennymi,
3 m - dla budynków zwróconych w streonę granicy ścianą bez otworów,
pozostałe wytyczne można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej
z dnia 7 października 1997 w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132/1997 poz.877).
Oddzielnym problemem są duże fermy z obsadą większą niż 2 tys. szt. o wadze
ponad 30 kg, lub mające ponad 750 stanowisk dla macior, ewentualnie
posiadające zwierzęta w liczbie nie mniejszej niz 240 DJP. W takim
przypadku,
przy inwestycjach mogących w świetle prawa pogorszyć stan środowiska
naturalnego wymagany jest raport o wpływie na środowisko, który moze
stanowić podstawę do wydania tzw. "zintegrowanego pozwolenia" na
prowadzenie działalności  zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska
naturalnego. Zdarza się, że w szczególnych wypadkach taki raport wymagany
jest już przy dużo niższej obsadzie  (Dz. U.  NR 257 poz. 2573).

Anna Keszycka
CDR O/Poznań