cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,

mam pytanie dotyczące ubezpieczenia w krus mojego męża. Nasza sytuacja jest następująca. Ja wraz z moją mamą jesteśmy zameldowane razem pod jednym adresem. Mama jest rencistką (ZUS), na nią zapisane jest niewielkie gospodarstwo (ok.0,96 ha przeliczeniowego). Ja pracuję w szkole i pomagam mamie. Mój mąż nie ma pracy. W tej chwili od kilku lat nie odprowadza składek nigdzie. Nie chciał się zarejestrować w Urzędzie Pracy. Kiedyś prowadził własną działalność gospodarczą, ale chyba od 2006r. już jest rozwiązana. Niedługo ma się zameldować tam, gdzie i ja. Mieszka razem ze mną i pomaga mamie również. Czy można go ubezpieczyć w takiej sytuacji jako domownika?  Mieszkamy w mazowieckiem. Bardzo proszę jak najszybszą o odpowiedź. Pozdrawiam Maria

Odpowiedź:

Najpierw trzeba ustalić czy Pani mama jest rolnikiem i prowadzi działalność rolniczą? Czy posiadane grunty stanowią co najmniej 1 ha fizyczny?! Jeśli tak – zięć pracujący w tym gospodarstwie może być ubezpieczony w KRUS jako domownik.

ze strony www.krus.gov.pl:

Rolnik

Pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia .
Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników związany jest nie tylko z posiadaniem gruntu, który zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami) uznawany jest za gospodarstwo rolne, al. przede wszystkim z osobistym prowadzeniem przez rolnika działalności rolniczej, co należy rozumieć jako osobiste i na własny rachunek kierowanie i zarządzanie gospodarstwem, troskę o jego należyte funkcjonowanie, stałe wykonywanie działalności noszącej znamiona działalności rolniczej.

Cytowany tekst z ustawy:

2. Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

ze strony www.krus.gov.pl:

I. Gradka

CDR O/Radom