cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
dot. pojęcia bezrobocia Pan Robert G. ukończył studia II stopnia i otrzymał od dziadka 6 ha gruntu rolnego. PYTANIA:1. Czy jako właściciel gospodarstwa rolnego może zostać zarejestrowany jako osoba bezrobotna? 2. Czy może uzyskać staż? Uprzejmie odpowiadam:Zgodnie z art.2, pkt.2, ust.1, lit. d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (D2.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415) bezrobotny to osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej w rozumieniu kodeksu cywilnego o pow. użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowego lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym.Jeżeli Pan Robert jest właścicielem gospodarstwa rolnego ponad 6 ha i nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, lub nie pobiera świadczeń z ubezpieczenia społecznego - może zgłosić wniosek do KRUS o objęcie Go ubezpieczeniem społecznym rolników.Okres ubezpieczenia przy obliczaniu np. prawa do emerytury jest okresem składkowym. Sędzia Irena Lis