cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Witam

Zwracam się z zapytaniem, czy oznaczenie literowe w kol. 2 załącznika "VIIIB. OŚWIADCZENIE  O  POWIERZCHNI  GRUNTU,  NA  KTÓRYM  ZOSTAŁO  WYKONANE ZALESIENIE,  LUB  GRUNTU  Z  SUKCESJĄ NATURALNĄ W RAMACH PROW 20142020" ma być identyczne jak oznaczenie działki rolnej JPO L deklarowane w kolumnie 1 tabeli "VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DZIAŁEK ROLNYCH", oraz czy do działek zalesionych z sukcesją naturalną w ramach PROW 2014-2020 przysługuje jednolita płatność obszarowa.
Pozdrawiam

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania przesłane przez Pana:
Ad. 1 Oznaczenie literowe gruntu zalesionego lub gruntu z sukcesją naturalną, które należy podać w kol. 2 sekcji "VIIIB. OŚWIADCZENIE  O  POWIERZCHNI  GRUNTU,  NA  KTÓRYM  ZOSTAŁO  WYKONANE ZALESIENIE,  LUB  GRUNTU  Z  SUKCESJĄ NATURALNĄ W RAMACH PROW 2014-2020" nie musi być identyczne jak oznaczenie działki rolnej JPO L deklarowane w kolumnie 1 tabeli "VIII. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DZIAŁEK ROLNYCH". Są to dwa różne postępowania administracyjne, które będą prowadzone odrębnie, w związku z tym oznaczenie podane w ww. sekcjach nie muszą tych identyczne.

Ad. 2 Zgodnie z art. 32 ust. 2 lit b) pkt ii) rozporządzenia nr 1307/2013, za kwalifikujący się hektar uznaje się każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonych, odpowiednio, w tytule III oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i który w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, jest zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lub art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 lub art. 22 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Pomoc na zalesienie w ramach PROW 2014-2020 jest udzielana na podstawie art. 22 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, zgodnie z którym może zostać przyznana zarówno do gruntów rolniczych, jak i nie rolnych. Oznacza to, że grunt na którym w 2016 r. stwierdzono sukcesję naturalną, lecz grunt ten zapewniał rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r., jest gruntem kwalifikującym się do otrzymania jednolitej płatności obszarowej. Natomiast w przypadku zalesień wykonanych w ramach PROW 2007-2013 rolnik ma możliwość otrzymania jednolitej płatności obszarowej, tylko do zalesionych gruntów rolnych, o których mowa w art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, pod warunkiem, że zapewniły jemu prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r., ponieważ do zalesienia gruntów innych niż rolne za zastosowanie art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, który nie został wymieniony w art. 32 ust. 2 lit b) pkt ii) rozporządzenia nr 1307/2013.

Pozdrawiam
Agata Kołodziejska