cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zamierzamy wraz ze wspólnikami zakupić ziemię i wybudować pieczarkarnię wraz z przechowalnią typu chłodnia oraz ciągniki siodłowe z naczepami chłodniami. Koszt całej inwestycji szacujemy na około 50 mln pln. Tylko dwie osoby z naszej 5 są rolnikami, pozostałe posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze. Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i w jakiej wysokości? Czy przy takiej strukturze wspólników możemy założyć grupę producentów rolnych lub spółdzielnię rolną?

Producenci owoców i warzyw, owoców, warzyw, produktów przeznaczonych do przetwórstwa, orzechów i grzybów mogą organizować się w grupy producentów rolnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 31 grudnia 2003r. Nr 223 poz. 2221 z późn. zm.). Tak jak inni producenci, rolnicy produkujący wymienione wyżej kategorie produktów muszą najpierw zarejestrować grupę w Krajowym Rejestrze Sądowym jako podmiot prawny. Następny krok to złożenie u właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa wniosku o wydanie decyzji o wstępnym uznaniu grupy producentów bądź wpisaniu grupy na listę organizacji producenckich. Wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw jest przyznawana pomoc finansowa na pokrycie kwalifikowanych kosztów inwestycji. (Rozporządzenie MRiRW z dnia 17 czerwca 2009r.) Grupa musi pokryć 25% kosztów inwestycji ze środków własnych natomiast pozostałe 75% jest refundowane (50 % ze środków UE a 25 % pochodzi ze środków krajowych). Wstępnie uznana grupa producentów rolnych może otrzymać także pomoc finansową na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej. Pomoc ta wypłacana jest według stawki ryczałtowej na podstawie rocznej wartości produktów sprzedanych grupy, która wynosi w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku realizacji planu dochodzenia do uznania, odpowiednio 10%, 10%, 8%, 6% i 4% wartości produktów sprzedanych nie przekraczającej 1 000 000 euro, lub w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produktów sprzedanych przekraczającej 1 000 000 euro. Górna wartość pomocy nie może przekraczać 100 000 euro za pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty rok realizacji dochodzenia do uznania.

Szczegółowe prawodawstwo w zakresie możliwości rejestracji grupy producentów rolnych owoców i warzyw, owoców, warzyw, produktów przeznaczonych do przetwórstwa, orzechów i grzybów oraz wysokości wsparcia finansowego, regulują przepisy zawarte na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce "Inne formy pomocy. Pomoc na rynku owoców i warzyw".

Anna Kowalska; Zespół Systemów Produkcji; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie