cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dot.warunków przyznawania dotacji na modernizację rolnictwa

 

  

Pan Dawid jest właścicielem gospodarstwa rolnego ale podlega ubezpieczeniu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.w KRUS opłaca tylko składkę za domownika.

 

Pytanie: Czy podleganie przez rolnika ubezpieczeniu społecznemu w KRUS jest nadal jednym z warunków otrzymania dotacji na modernizację gospodarstwa?

Uprzejmie odpowiadam:Poddaję pod rozwagę Pana Dawida ,celowość dokładnego przeanalizowania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 pażdziernika 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania”Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [ Dz.U. nr.193, poz.1397 ze zm]

 

W§2 ust.1 cyt.rozporządzenia jest określenie jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna, która ubiega się o pomoc:

1.być posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o pow.co najmniej 1ha użytków rolnych,

2.prowadzić działalność rolniczą,

3.być obywatelem państwa członkowskiego UE,

4.pełnoletnią i nie ukończyła 60 lat,

5. posiadać kwalifikacje rolnicze,

 

Na pojęcie kwalifikacji rolniczych składa się m.in. staż pracy w rolnictwie.

Zgodnie z ust.2 §2 Rozporządzenia za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba ubiegająca się o pomoc:

- podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małzonek rolnika lub domownik,

-lub okres zatrudnienia w gospodarstwie, na podstawie umowy o prace, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,

-lub okres, w którym wnioskodawca był posiadaczem gospodarstwa.

Sędzia Irena Lis