cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Odpowiedź:

Proszę o udzielenie informacji, czy jest możliwe otrzymanie dotacji z UE na budowę pieczarkarni i zakup jej pełnego wyposażenia?

Jeżeli tak, to jakie trzeba spełniać wymagania aby otrzymać środki i jakie są warunki zwrotu zaciągniętego zobowiązania?

Chciałbym dodać, że nie jestem rolnikiem, posiadam jedynie ok 0,5ha działkę.

Czy istnieją jakieś limity całkowitego dofinansowania chodzi mi o PROF 14-20.

Łączenia rożnych wniosków o dofinansowanie. Czy muszę być rolnikiem???

Pozdrawiam Tomasz

Odpowiedź:

 

 

 

Tak. Rysują się dwie możliwości:

1.     Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych).

Ale musimy poczekać do uruchomienia nowego „programu” PROW 2014-2020.

Na tą chwilę jest on w fazie projektowania i nie ma za wiele szczegółów by się nimi posługiwać na tym forum. Projekt nowego „programu” znajduje się na stronie internetowej MRiRW.

Niemniej jednak trochę wyjaśnień do Działania Modernizacja gospodarstw rolnych:

- O pomoc może ubiegać się rolnik:

posiadający gospodarstwo rolne (w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha) lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem".

Czyli prowadząc dział specjalny jest Pan także rolnikiem (bez względu na wielkość posiadanych gruntów rolnych) i będzie się mógł ubiegać o wsparcie w postaci dotacji do kosztów kwalifikowanych w wysokości 30-60%.

 

2.     Prawdopodobnie, zostanie ogłoszony nabór wniosków jeszcze z tzw. starego PROW 2007-2013 w tym roku (2014) tzw. premia dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego w wysokości 100 tys. zł.!!!!!!!

Niektóre wymagania poniżej:

„§ 6. 1. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

lit. d, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo

wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie

związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni

staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie,”

Osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych może być przyznana pomoc, jeżeli zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Pozostałe wymagania dotyczące wnioskodawcy.

Pomoc może uzyskać osoba:

1)      pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;

2)      nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

3)      posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

4)       zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego albo osoba, która:

a)   rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy,

b)  była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności,

 

Wielkość docelowa tworzonego/przejmowanego gospodarstwa to średnia krajowa, wynosząca obecnie 10,42 ha użytków rolnych.

Nowe zasady w zakresie młodego rolnika w nowym programie PROW 2014-2020 są na etapie projektowania i nie ma dlatego w związku z tym wielu szczegółów.

I.     

Gradka CDR O/Radom