cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam mieszkam w województwie opolskim i posiadam 10 hektarów, czy istnieje możliwość uzyskania jakichś środków, jeżeli osoba ukończyła juz 40 lat na np; nowy traktor.?

I jakie wymagania trzeba spełnić aby przepisać pole na swojego syna? Prosiłbym o przesłanie mi odpowiedzi na meila.

Odpowiedź:

W chwili obecnej, Pan nie może się ubiegać o takie wsparcie, gdyż nie ma stosownych naborów. Musi Pan poczekać do uruchomienia nowego programu PROW 2014-2020, który jest na etapie projektowania i uzgodnień z Komisją Europejską.

Natomiast jest taka możliwość do skorzystania z premii „Młodego Rolnika” dla syna, który przejmie gospodarstwo rolne. Nabór wniosków rozpoczyna się 15 maja 2014 r.

Premia w wysokości 100 000 dla wnioskodawcy. Co najmniej 70% tej kwoty beneficjent powinien przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w biznesplanie.

Koszty mogą obejmować wydatki np. na zakup ciągnika rolniczego:

W przypadku inwestycji dotyczących zakupu maszyn lub urządzeń używanych kosztem jest koszt zakupu maszyny lub urządzenia nieprzekraczający ich wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń, jeżeli:

1) w dniu zakupu nie były one starsze niż 5-letnie;

2) są sprawne technicznie i spełniają obowiązujące normy i standardy.

Czyli – może być używany do 5 lat.

Pozostałe wymagania:

Młody rolnik to osoba:

1) pełnoletnia, nie ukończone 40 lat, nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

2) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe , lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

3) zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu art. 553 Kodeksu cywilnego albo osoba, która:

a) rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 15 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy,

b) była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności,

4) której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy;

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo

wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie

związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni

staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie,”

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o

przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,

3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),

obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych może być przyznana pomoc, jeżeli zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy (w uzasadnionych przypadkach nawet 3 lata i 9 miesięcy). Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa określa załącznik do Rozporządzenia.

I.Gradka CDR O/Radom