cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Ojciec Pana Krzysztofa w 2009 r. chce podarować z gospodarstwa 3 ha gruntu, a pozostałą część w 2010 r. przekazać w zamian za rentę strukturalną.

PYTANIE:

Czy podział gospodarstwa na rok przed przekazaniem za rentę strukturalną jest celowe?

Uprzejmie odpowiadam:

Jednym z warunków, które musi spełnić producent rolny dla otrzymania renty strukturalnej jest przekazanie gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z § 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 109, poz. 750 ze zm.) warunek przekazania gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 4, pkt 5, uważa się za spełniony, jeżeli zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1., przekazanie nastąpiło przez przeniesienie własności gospodarstwa rolnego w całości na rzecz jednego następcy.

Użyty zwrot w § 6 ust. 1 rozporządzenia zaleca przekazywanie wszystkich użytków rolnych, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1 i nie może być majątek gospodarstwa rolnego uszczuplony przed jego przekazaniem wskazanej osobie.

Irena Lis 8 października 2009 r.