cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pani Krystyna lat 53, właścicielka gospodarstwa rolnego o pow. Ok. 10 ha pobiera dopłaty bezpośrednie ONW. Za dwa lata planuje wystąpić o rentę strukturalną. Jej syn posiada wykształcenie wyższe inne niż rolnicze , pracuje poza rolnictwem, ubezpieczony w ZUS. Mimo iż zamieszkuje razem z nią nigdy nie podlegał ubezpieczeniu rolniczemu w KRUS.

 1. Czy syn może przejąć gospodarstwo i zobowiązania z tytułu dopłat?
 2. Czy po przejęciu gospodarstwa nadal będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o prace i podlegać ubezpieczeniu społecznemu ZUS?
 3. Czy do uznania iż posiada kwalifikacje rolnicze wystarczy ukończenie kursu i faktyczna praca na roli?

 

1. Zgodnie z §7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr.109 poz.750 ze zm.) umowa przekazaniu gospodarstwa rolnego lub użytków rolnych wchodzących w jego skład może być zawarta:

Ust.1 z osobą fizyczną która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest następcą albo rolnikiem, który nie ukończył 50 roku życia,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej,
 3. nie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
 4. zobowiąże się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez okres co najmniej 5 lat oraz złożenia wniosku o wpis do ewidencji, o której mowa w § 4pkt.4, jeżeli dotychczas nie został wpisany,
 5. sporządzi plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa

ust.2 Osoba fizyczna posiada kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust.1pkt.1lit.b jeżeli ma:

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub
 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub,
 3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie
 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie

ust.3 Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku, w którym osoba przejmująca gospodarstwo rolne podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Odnośnie przejęcia zobowiązań z tytułu dopłat ONW

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich(Dz.U. nr.73, poz. 657 ze zm.) stanowi §7, że płatność (ONW) przysługuje temu kto otrzymał posiadanie wszystkich działek rolnych położonych na obszarach ONW w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy jeżeli:

 1. w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania działek rolnych złoży on wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji na formularzu udostępnionym przez Agencję,
 2. zobowiąże się do:
  1. kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej dobrej praktyki rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w §2 ust.1pkt.1 , złożonym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych
  2. zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez poprzedniego posiadacza działek rolnych, jaką posiadacz ten obowiązany byłby zwrócić, jeżeli zaniechałby działalności rolniczej na tych działkach rolnych w okresie objętym zobowiązaniem, o którym mowa w lit.a.

ust.2. Do wniosku, którym mowa w ust.1pkt1, dołącza się kopię umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, w wyniku której nastąpiło przeniesienie posiadania działek rolnych, oraz oświadczenie na formularzu udostępnionym przez Agencję obejmujące zobowiązania wymienione w ust.1pkt.2.

Czy syn pani Krystyny po spełnieniu wszystkich warunków uzasadniających przekazanie mu gospodarstwa - potrafi łączyć osobiste prowadzenie gospodarstwa z inną pracą zależy od bardzo wielu czynników: rodzaju innej pracy, odległości od gospodarstwa, umiejętności organizacyjnych..

Sędzia Irena Lis