cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. prawa do renty strukturalnej

 

Pan B. właściciel gospodarstwa o pow. ok. 27 ha, wydzierżawił je w 2008 r. Od 20 lat podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Od 2001 do 2004 r. korzystał z renty. Obecnie ma zamiar gospodarstwo przekazać córce i wystąpić o rentę strukturalną.

 

PYTANIE:

 

Czy Ma prawo do renty strukturalnej?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz.750 ze zm.) rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanemu dalej „rolnikiem”, jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

1.      ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do renty lub emerytury.

2.      prowadzi nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym w okresie, co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-rentowym” przez okres, co najmniej 5 lat.

3.      w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:

a) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu

b) nie posiada zaległości w opłacaniu należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników

4.      został wpisany do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

5.      przekazał gospodarstwo rolne o powierzchni łącznej użytków rolnych wynoszącej, co najmniej 3 ha, a w przypadku gospodarstw rolnych położonych w województwie małopolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim - co najmniej 1 ha, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a w przypadku gospodarstw- rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym jest położone gospodarstwo rolne, uznaje się to województwo, w którym jest położona największa cześć użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

6.      zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej).

 

Reasumując - Pan B.

-          nie podał czy spełnia warunek wymieniony w § 4 ust. 1,

-          w ciągu ostatnich 10 lat nie prowadził nieprzerwanie działalności rolniczej (korzystał przez okres 4. lat z renty, w 2908 r. wydzierżawił gospodarstwo),

-          nie wyjaśnił czy opłacał składki z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Sędzia Irena Lis