cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pani Maria, lat 54 z następującym stażem pracy:

1971 – 1980 – pracownik fizyczny w gospodarstwie rolnym

1991 – 1993 – ubezpieczenie w KRUS

1998 – 2001 – działalność handlowa

2001 nadal praca w charakterze ekspedientki.

Pytanie.

Czy otrzyma rentę strukturalną jeżeli gospodarstwo rolne przekaże synowi?

Czy może skorzystać z uprawnień emerytalnych?

 Na razie Pani Maria n i e spełnia warunków do świadczeń o które pyta.

Zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 19 czerwca 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 20013 (Dz. U. nr.109, poz. 750) rentę strukturalną przyznaje się producentowi rolnemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym położonym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli spełnia łącznie kilka warunków wymienionych w tym przepisie.

Skoro pani nie jest rolnikiem – omawianie tych warunków jest zbędne.

Emerytura również Jej nie przysługuje, dlatego, że ma dopiero 54 lata.

Warunki, które muszą być spełnione dla otrzymania emerytury szczegółowo są wymienione w dziale II ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Irena Lis