cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Ojciec w 2008 r. umową darowizny przekazał synowi gospodarstwo rolne w zamian za rentę strukturalną.

PYTANIE:

Jakie są konsekwencje dla rolnika i przejmującego gospodarstwo w wypadku braku wywiązania się przez następcę prowadzenia działalności rolniczej przez okres, co najmniej 5 lat?

Uprzejmie odpowiadam:

Jednym z warunków przyznania rolnikowi renty strukturalnej jest przekazanie przez niego gospodarstwa rolnego, które przejmujący zobowiązuje się osobiście prowadzić przez okres 5 lat - o czym stanowi 7 ust. 1, lit. d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 109, poz. 750 ze zm.).

Zobowiązanie to ma charakter deklaratoryjny. Cytowane wyżej Rozporządzenie nie przewiduje sankcji za brak prowadzenia działalności rolniczej przez przejmującego gospodarstwo w okresie krótszym niż 5 lat.

Przekazujący gospodarstwo rolne nie traci prawa do wypłaty renty strukturalnej wskutek niedotrzymania przez przejmującego podjętego zobowiązania do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach rolnych. St. Paszkowski: „Renty strukturalne w rolnictwie” IRWiR PAN 2006  r.

 

 

6 września 2009 r.