cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat tego czy mogę się starać o premie "Młodego Rolnika" w roku 2014.

Moja sytuacja jest dość skomplikowana  i wygląda następująco. W 2007 roku rozpocząłem studia dzienne inżynierskie na kierunku informatyka, następnie w roku 2008 rodzice przepisali na mnie gospodarstwo rolne w akcie darowizny o powierzchni 11 ha. Następnie w roku 2010 przeniosłem się ze studiów dziennych na studia zaoczne, które kontynuuje do dziś (nie miałem przerwy w nauce ale przeniosłem się ze studiów dziennych na zaoczne) i 18 maja 2014 kończę 26 lat ale jeszcze nie kończę tych studiów(zaocznych). Moje pytanie jest czy mogę ubiegać się o premie młodego rolnika ponieważ po przeczytaniu zasad przyznawania premii młody rolnik nie jestem w stanie stwierdzić czy moja osoba kwalifikuje się do przyznania premii.

Pozdrawiam

Piotr

 

Odpowiedź:

 

 

Według mojej wiedzy – NIE. Wyjaśnienie poniżej.

 

Cytat z Rozporządzenia MRiRW:

„………..§ 7. 1. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 15 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy.

2. (uchylony).

3. Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:

1) dzień wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości o powierzchni użytków rolnych co najmniej1 ha;

2) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo przed ukończeniem 18 roku życia - dzień ukończenia 18 roku życia;

3) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo po ukończeniu 18 roku życia, a przed zakończeniem nauki:

a) w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub

b) w systemie dziennym w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub

c) na uczelni - wyłącznie w trakcie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

- dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;…………….”.

 

Rozporządzenie mówi o kształceniu w systemie dziennym (studia stacjonarne). Jeśli Pan przeniósł się na studia zaoczne (w 2010 r.) to od tego momentu prowadzi Pan działalność rolniczą, czyli dłużej niż wymagane 15 miesięcy.

Dobrze jednak byłoby w Pana sytuacji udać się bezpośrednio do ARIMR i uzyskać ostateczną odpowiedź, gdyż na tym forum zarówno Pan jak i ja nie możemy przedstawić wszystkich zaistniałych okoliczności ze względu na specyfikę tego serwisu internetowego .

 

I.Gradka CDR O/Radom