cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Młody rolnik

 

Witam serdecznie. Mam kilka pytań odnośnie programu pomocy startu młodych rolników.

A mianowicie:

1. Jestem posiadaczem jedynie 0,5 ha ziemi rolnej, czy resztę ziemi około 12ha mógłbym wydzierżawić od siostry(wspólnie z małżonką jako współwłasność)?

Odpowiedź: TAK

2. Na wydzierżawiane w przyszłości ziemie są złożone przez siostrę obecnie wnioski o dopłaty bezpośrednie czy to nie będzie przeszkodą w przejęciu tych ziem?

Odpowiedź: NIE

3. Dawniej razem z małżonką byłem w tym gospodarstwie domownikiem, obecnie jesteśmy pracownikami przedsiębiorstwa (składki ZUS), czy ja mogę zostać dalej płatnikiem ZUS a żona złożyła by wniosek na siebie i stała by się płatnikiem KRUS?

Odpowiedź: TAK

4. Odnośnie wymagań wykształcenia i stażu pracy: Posiadany wykształcenie wyższe nierolnicze, domownikiem byliśmy niecałe 3 lata (bez jednego kwartału), czy wystarczyłoby teraz zarejestrować sie jako domownik i odrobić brakujący kwartał czy tamto już przepadło? i trzeba poszukać studium podyplomowego o profilu rolniczym?

Odpowiedź: NIE

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,

3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

5. Planowana dzierżawa, składki KRUS-owskie, itd. odbyły by się dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację, czy tak można?

Odpowiedź: TAK

6. Czy biznesplan musi wykonać ktoś o specjalnych kwalifikacjach, czy mógłbym to zrobić ja?

Pozdrawiam Tomek, woj. podlaskie

Odpowiedź: Biznes plan sporządza wnioskodawca.

 

I.Gradka CDR O/Radom