cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry

Czy o Premię dla Młodego Rolnika może starać się osoba, która jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego - spadek po zmarłym ojcu. Spadek ten miał miejsce gdy osoba ta była niepełnoletnia - w tym roku kończy 20 lat, w zeszłym roku skończyła szkołę zawodową. Jako współwłaściciel widnieje jedynie w sądzie. Nigdy nie występowała o dopłaty, dotacje czy kredyt (wszystko jest składane na matkę). Nie widnieje w ewidencji KRUS jako rolnik ani domownik.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

E.W-K

Odpowiedź:

Według mnie – NIE, gdyż nie jest spełniony wymóg dotyczący kształcenia/nauki (z wyłączeniem „zawodówki”, a także nie było zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku w terminie 12 mies.) Szczegóły poniżej.

Rozporządzenie MRiRW:

„……….2. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadziła działalność rolniczą, jeżeli:

1) była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, z wyłączeniem przypadku, gdy nabyła tę nieruchomość w drodze spadku, a w terminie 12 miesięcy od tego dnia dokonała zbycia:

a) tej nieruchomości albo

b) udziału we współwłasności tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność…..”.

 

 „………..§ 7. 1. Dopuszcza się przyznanie pomocy osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 15 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy - więcej niż 18 miesięcy.

2. (uchylony).

3. Za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:

1) dzień wejścia po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości o powierzchni użytków rolnych co najmniej1 ha;

2) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo przed ukończeniem 18 roku życia - dzień ukończenia 18 roku życia;

3) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo po ukończeniu 18 roku życia, a przed zakończeniem nauki:

a) w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej i trzyletniej szkoły specjalnej, lub

b) w systemie dziennym w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej, z wyłączeniem szkoły zasadniczej, lub

c) na uczelni - wyłącznie w trakcie stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

- dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;…………….”.

4) w przypadku osób fizycznych, które nabyły gospodarstwo przed ukończeniem 18 roku życia i kontynuowały naukę w szkole, o której mowa w pkt 3 - dzień zakończenia lub zaprzestania nauki, jednakże najpóźniej dzień ukończenia 26 roku życia, pod warunkiem że wnioskodawca nie miał przerw w nauce, a w przypadku kontynuowania nauki na uczelni - podjęcie nauki nastąpiło w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego;

Dobrze jednak byłoby w tej sytuacji udać się bezpośrednio do ARIMR (zadzwonić) i uzyskać ostateczną odpowiedź, gdyż na tym forum zarówno pytający jak i odpowiadający nie jest w stanie przedstawić „całościowo” sytuacji.

 

I.Gradka CDR O/Radom