cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

Mam pytanie dt szkoły. Chciałbym przekazać gospodarstwo synowi, który jest pełnoletni i od września 2014 rozpocznie ostatni rok nauki w technikum rolniczym. W chwili składania wniosku ma de facto wykształcenie gimnazjalne. Czy świadectwo ukończenia techniku rolniczego spełniałoby warunek uzupełnienia wykształcenia? Ponadto chciałem zapytać jakie by były konsekwencje w wyniku wydania pozytywnej decyzji dofinansowania na młodego rolnika, a np. z jakichś przyczyn przejęcie gospodarstwa nie byłoby możliwe w wymaganym decyzją okresie? Dodam iż syn nigdy nie prowadził samodzielnie gospodarstwa, nie ma nr gospodarstwa i nigdy nie był ubezpieczony jako rolnik ani domownik w KRUS.

Odpowiedź:

Wykształcenie można uzupełnić w ciągu 3 lat od wydania decyzji.

7. Dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia rolniczego:

2) średniego – jest świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie wymienionym w ust. 2 albo – w przypadku gdy na świadectwie ukończenia szkoły brak jest informacji o zawodzie – świadectwo ukończenia szkoły, wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.), potwierdzającym, że absolwent kształcił się w zawodzie wymienionym w ust. 2;

2. Wykaz zawodów i specjalności wykształcenia rolniczego średniego zawodowego:

1) technik rolnik; 2) technik ogrodnik; 3) technik architektury krajobrazu;

4) technik hodowca o specjalności:

a) hodowla drobiu, b) hodowla zwierząt;

5) technik hodowca koni; 6) technik pszczelarz;

7) technik rybactwa śródlądowego - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla ryb;

8) technik weterynarii - w przypadku gdy w gospodarstwie są prowadzone chów lub hodowla zwierząt;

9) technik ekonomista o specjalności: a) ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolniczych,

b) rachunkowość i rynek rolny;

10) technik towaroznawca o specjalności surowce rolne; 11) technik agrobiznesu; 12) technik mechanizacji rolnictwa;

13) technik melioracji wodnych; 14) technik inżynierii środowiska i melioracji; 15) technik turystyki wiejskiej;

16) technik mechanik o specjalności maszyny i urządzenia rolnicze.

 

Wnioskodawca nie ponosi żadnych konsekwencji na etapie wyżej przez Pana opisanym.

Po prostu nie spełnił wymogów zapisanych w decyzji, która straci moc z tego powodu (nie przejął gospodarstwa, nie uzyskał pieniędzy – premii).

I.      Gradka

CDR O/Radom