cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,

 

Mam 31 lat. 3 lata temu rodzice zapisali mi 1,5 ha pola (woj. śląskie). W dniu zapisu, wydzierżawiłem to pole (umowa była rejestrowana w starostwie). 

Nigdy nie płaciłem KRUSU, nie podjąłem też żadnych działań związanych z działalnością rolniczą, ani nie występowałem o dopłaty. W momencie zapisu pola pracowałem na etacie, natomiast od 1,5 roku jestem osobą bezrobotną.

Czy kwalifikuję się do otrzymania pomocy z programu Młody Rolnik, jeśli wydzierżawiłbym wymaganą ilość pola?

 Z góry dziękuję za odpowiedź,

pozdrawiam

Andrzej

 

Odpowiedź:

Pana sytuacja jest bardzo skomplikowana i od Pana zależy, by Pan udowodnił (uprawdopodobnił), że faktycznie nie prowadził działalności rolniczej. Jest to możliwe w Pana przypadku. Czyli TAK!

Rozporządzenie mówi wyraźnie, że:

2. Uznaje się, że osoba fizyczna prowadziła działalność rolniczą, jeżeli:

1) była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, z wyłączeniem przypadku, gdy nabyła tę nieruchomość w drodze spadku, a w terminie 12 miesięcy od tego dnia dokonała zbycia:

a) tej nieruchomości albo

b) udziału we współwłasności tej nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność.

Niemniej jednak przepis – przepisem a istnieje domniemanie, że jeśli nie podjął Pan innych czynności niżej wymienionych to znaczy, że kwalifikuje się Pan do programu bo:

2) nie wystąpił o:

a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej lub przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej lub

b) pomoc finansową dla rolników w ramach Programu SAPARD, lub

c) pomoc finansową na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, lub

d) przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w tym w zakresie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", lub

e) przeznaczoną dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników pomoc w ramach działań objętych Programem, w tym działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", lub

3) otrzymał kredyt preferencyjny udzielany na podstawie przepisów dotyczących szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji lub przepisów dotyczących szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, lub przepisów dotyczących realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wyłączeniem kredytu udzielanego na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, lub

4) był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, lub

5) został ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub małżonek rolnika, lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, lub

6) prowadził choćby jeden z następujących działów specjalnych produkcji rolnej:

a) produkcja roślin w szklarniach lub tunelach,

b) produkcja grzybów,

c) produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie,

d) produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego,

e) produkcja zwierząt futerkowych,

f) produkcja pszczelarska,

g) hodowla lub chów zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niż 3 sztuki - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I.      Gradka

CDR O/Radom