cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,

 

mam pytanie czy w ramach rozliczenie premii młody rolnik mogę zakupić młode konie do rozrodu od zwykłego rolnika? Zakupywane konie mają paszporty, ale rodzice są NN i nie posiadają księgi hodowlanej.

Odpowiedź:

Kosztem kwalifikowanym może być:

zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji.

Zakupione zwierzęta powinny być zwierzętami hodowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133 z 2007 r., poz. 921).

Dowody księgowe potwierdzające zakup bydła powinny zawierać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer kolczyka) nadany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzonym przez ARiMR, w przypadku świń, owiec i kóz - numer siedziby stada (numer kolczyka lub numer tatuażu), a w przypadku koni serię i numer paszportu zwierzęcia. Jeśli przedmiotem zakupu było bydło lub konie, do dowodu księgowego należy dołączyć kopię paszportu zwierzęcia.

Dowody księgowe powinny być wolne od błędów, w tym rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie w dowodach księgowych wymazywania lub przeróbek. Dowody księgowe powinny być wystawione na nazwisko beneficjenta lub na nazwisko beneficjenta i jego małżonka, lub na nazwisko małżonka beneficjenta - pod warunkiem, że nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa i małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej oraz że nabyta rzecz wchodzi do ich majątku wspólnego i będzie wykorzystana w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie, na które przyznana została pomoc.

Dowody księgowe należy opisać tak, by można było zidentyfikować zrealizowaną inwestycję, rodzaj i ilość zużytych materiałów oraz koszty robocizny. Jeśli dowód księgowy nie pozwala na taką identyfikację, powinno mu towarzyszyć podpisane przez beneficjenta zestawienie zużytych materiałów oraz kosztów robocizny odnoszące się do inwestycji (lub części inwestycji), która jest finansowana z premii dla młodego rolnika.

TAK. Można kupić stado podstawowe (klacze) w tym wypadku na rozpoczęcie produkcji (hodowli) bo o postępie genetycznym nie ma mowy!

I.Gradka CDR O/Radom