cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,
Chciałbym się dowiedzieć, czy korzystając z programu "Ułatwiania startu młodym rolnikom"  i po spełnieniu warunku opłacania składek w KRUS przez minimum 12 miesięcy, mogę w przeciągu tych pięciu lat podjąć pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę? Chodzi mi o sytuację gdy po otrzymaniu dopłaty przez pierwsze 12 miesięcy jestem w KRUS i ewentualnie pracuję na umowę o dzieło, a następnie zatrudniam się na pełen etat na umowę o pracę.

Z góry dziękuję za informacje,
Pozdrawiam,
A. Knap

Odpowiedź: TAK.

Zgodnie natomiast z § 15 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia decyzję o przyznaniu pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 180 dni od dnia doręczenia tej decyzji, minimalnego warunku, jakim jest ubezpieczenie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik i podleganiu mu przez minimum 12 miesięcy licząc od dnia wypłaty pomocy.

Beneficjent korzystający z pomocy dla „młodych rolników” musi zatem przez 12 miesięcy być ubezpieczonym w KRUSIE co niestety wyklucza możliwość pracy na całym lub na części etatu, bo podlega to ubezpieczeniu w ZUS-ie.

Dzieje się tak, dlatego że rolnik, który jest ubezpieczony w KRUS-ie i w okresie tym będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy też umowy-zlecenia, obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jako pracownik lub zleceniobiorca, bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia.

Każdy podmiot podejmujący pracę na umowę-zlecenie czy umowę o pracę automatycznie staje się płatnikiem ZUS, ponieważ składki zostają odprowadzane do ZUS.

Można natomiast wykonywać pracę na podstawie zawartej przez rolnika umowy o dzieło, gdyż nie stanowi ona dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W takim przypadku rolnik nadal pozostaje w ubezpieczeniu społecznym rolników i opłaca składki w KRUS.

„Uznaje się, że rolnik lub domownik podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli z tytułu wykonywania pracy (bez względu na wymiar czasu pracy) czy innej aktywności zawodowej, objęty jest obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn.zm.). Podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu dotyczy zatem m.in.: osób, które wykonują pracę w ramach umowy agencyjnej, umowy-zlecenia; z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej, w tym – pozarolniczej działalności gospodarczej, a także w okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (rejestracja w charakterze bezrobotnego bez prawa do zasiłku nie jest uznawana za podleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu). Za osobę podlegającą innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się także osobę objętą zaopatrzeniem emerytalnym, określonym w odrębnych przepisach. Powyższe oznacza, iż przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu każde inne ubezpieczenie społeczne ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym (źródło: KRUS).

 

I.      Gradka CDR O/Radom