cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam, pochodzę z woj. Zachodniopomorskiego.

Moje pytanie dotyczy, jaką szkołę powinienem ukończyć aby była jak najlepiej oceniana i brana pod uwagę w PROV 2014-2020?

Biorąc pod uwagę to, że ukończyłem studia wyższe inżynierskie w kierunku Technik Samochodowy. 

Czy może wystarczy że będę zarejestrowany w krusie jako pracownik(pomoc) domowy?

Z góry dziękuje i pozdrawiam.

Piotr

Odpowiedź:

Nie ma dokumentów wykonawczych do „nowego” PROW 2014-2020, więc mogę tylko napisać jak było w „starym PROWie”.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 października 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w

ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rozporządzenie podaje, że:

„§ 6. 1. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1

lit. d, uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

1) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

2) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

3) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo

wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie

związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni

staż pracy w rolnictwie, lub

4) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie,”

 

…. „4. Za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem uznaje się studia, których program obejmuje co najmniej

jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes….”

 

4. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o

przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub

2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej

umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej,

3) odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.),

obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej”.

Można było uzupełnić wykształcenie.

Osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych mogła być przyznana pomoc, jeżeli zobowiązała się do uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalności oraz tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa określa załącznik do Rozporządzenia.

I.      Gradka CDR O/Radom