cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Kiedy mija ostateczny termin nanoszenia zmiany do wniosków? Chodzi o zmiany na stronie CDR. (proszę o szybką odpowiedź)

Zmiany do wniosku składa się do Biura Powiatowego ARiMR i w bazie CDR nic sie nie rejestruje. Domyślam się, że chodzi o rejestrację zmian w planach rolnośrodowiskowych w systemie teleinformatycznym CDR.Zgodnie z rozporządzeniem w sprwie szkoleń (Dz.U. nr 89 z 23 maja 2008 r. z póź. zm.).
 § 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Doradcy rolnośrodowiskowi są obowiązani zarejestrować w systemie teleinformatycznym administrowanym przez Centrum plan działalności rolnośrodowiskowej oraz zmiany tego planu przed upływem 32 dni od dnia, w którym upływa termin do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”;

Barbara Sazońska


--