cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry, mam pytanie odnośnie dodawania nowych działek do pakiet 4. lub 5. w trakcie trwania zobowiązania rolnośrodowiskowego:
W przypadku gdy rolnik który przystąpił do programu w 2013 roku, rok później w roku 2014 dokupił nową działkę kwalifikującą się do pakietu 5.7:
1) i gdy ta działka graniczy z działkami już zgłoszonymi do pakietu 5.7 - konieczne jest wykonanie nowej dokumentacji przyrodniczej na tą działkę czy tylko należy wykonać zmianę dokumentacji przyrodniczej?

2) i gdy ta działka nie graniczy z działkami już zgłoszonymi do pakietu 5.7 - konieczne jest wykonanie nowej dokumentacji przyrodniczej na tą działkę czy tylko należy wykonać zmianę dokumentacji przyrodniczej polegającej na dodaniu nowej działki?

pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedz, ekspert z dolnośląskiego

Na dodawane działki musi zostać sporządzone pełne badanie tzn. określenie czy siedlisko się kwalifikuje, opis, wyznaczenie powierzchni niekoszonych itd. Ale to badanie, opis etc. dodaje się do dokumentacji przyrodniczej siedliskowej, którą beneficjent już posiada. Czyli jest to korekta, ale wymagające wykonania pełnego opisu i badań. Beneficjent nie może mieć 2 dokumentacji siedliskowych w ramach jednego zobowiązania.

§ 22. 1. W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 5 pierwsza płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości zwiększonej o kwotę przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 27 ust. 10 akapit drugi rozporządzenia nr 1974/2006, dotyczących sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, której wysokość nie może przekroczyć kwoty określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kosztów transakcyjnych poniesionych w związku ze zwiększeniem obszaru gruntów, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

 

Kwestie wykonywania korekt są opisane w wytycznych dla ekspertów.

Ponadto w opisanym przypadku konieczna jest korekta Planu działalności rś.

 Barbara Sazońska