cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 Witam. W roku 2013 rozpocząłem realizację zobowiązania 
rolnośrodowiskowego w pakiecie 8 PRŚ. Pakiet ten realizuję na  9 ha 
gruntów ornych i 1 ha łąki trwałej, natomiast łączna powierzchnia 
mojego gospodarstwa rolnego to 20 ha. Czy mogę na gruntach rolnych 
nieobjętych pakietem 8, a wchodzących w skład mojego gospodarstwa 
usuwać zakrzaczenia i zadrzewienia oraz wyorać części łąk i pastwisk 
przydatnych do produkcji roślinnej? Innymi słowy czy zobowiązanie 
rolnośrodowiskowe dotyczy tylko części mojego gospodarstwa, na którym 
realizuje pakiet 8, czy też całości. Dodam, ze w planie działalności 
rolnośrodowiskowej brak jest wyszczególnionych elementów krajobrazu 
rolniczego nieużytkowanego rolniczo, a część gospodarstwa- na którym 
nie jest realizowany pakiet 8- została sklasyfikowana jako grunty 
zadrzewione.
 Pozdrawiam
 Paweł
 woj. podlaskie


Zgodnie z prawem w gospodarstwie uczestniczącym w programie
rolnośrodowiskowym należy zachować elementy nieużytkowane rolniczo a
więc zadrzewienia, zakrzewienia, śródpolne oczka wodne itp. oraz trwałe
użytki zielone.  Nie wolno  zaorywać trwałych użtyków zielonych gdyż z
tego tytułu jest sankcja - potrącenie 20% płatności (w Pana przypadku do
2013 r. wstecz).

Barrbara Sazońska