cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Rolnik złożył wniosek do ARiRM w 2014 r, wpisując „starego” doradcę, który sporządzał mu plan. Jednak w lipcu br. chce dokonać aktualizacji planu oraz zmienić doradcę. Czy może to zrobić bez konsekwencji zmiany we wniosku złożonym do agencji, czy nowy doradca może sporządzić aktualizację i plan nawozowy z data lipcową?

Zgodnie z rozporządzeniem rolnośrodowiskowym:

 

§ 2. 2. Plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej "ustawą", na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją". Jeżeli plan działalności rolnośrodowiskowej został sporządzony w tym terminie, uznaje się, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe jest realizowane od dnia 15 marca danego roku.
4. Do zmiany planu działalności rolnośrodowiskowej przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Barbara Sazońska