cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

dot. dopłat z tytułu ONW

 

Ojciec Pani X właściciel gospodarstwa 11-ha, w lutym 2005 r. otrzymał pierwszą płatność ONW.

W lipcu 2009 r. z tego gospodarstwa przekazał na rzecz Pani X 1 ha,  który ona nadal uprawia  i częściowo zabudowała.

 

PYTANIE:

Czy dopłaty ojciec będzie musiał zwrócić w całości  czy częściowo?

 

Uprzejmie odpowiadam:

 

Nie budzi wątpliwości, że ojciec Pani X naruszył zasadę wg której był zobowiązany przez określony czas prowadzić gospodarstwo w nieuszczuplonym obszarze.

 

O przeniesieniu tytułu własności na Panią X 1 ha - winna była zawiadomić kierownika powiatowego biura Agencji.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wsparcie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. nr 73, poz. 657 ze zm.) gdy przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego nastąpiło po dniu wydania decyzji administracyjnej w sprawie płatności ONW przy czym producent rolny, na którego nastąpiło przeniesione posiadanie gospodarstwa rolnego, składa wniosek w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 na formularzu udostępnionym przez Agencję i zobowiąże się do kontynuowania działalności rolniczej zgodnie z zasadami zwykłej, dobrej praktyki rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 1 złożonym przez poprzedniego posiadacza działek rolnych.

 

Sędzia Irena Lis