cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, ze zm.) w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ONW do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności ONW, płatność ONW przysługuje spadkobiercy jeżeli: 

1) grunty rolne, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności ONW, w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, były w posiadaniu spadkodawcy lub spadkobiercy; 

2) zobowiązał się do: 

a) kontynuowania działalności rolniczej do końca okresu objętego zobowiązaniem, o którym mowa w § 2 pkt. 1, złożonym przez spadkodawcę, 

b) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ONW, uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby zaniechał prowadzenia działalności rolniczej na tych działkach rolnych lub ich częściach - w przypadku zaniechania jej w okresie objętym tym zobowiązaniem 

- składając oświadczenie, na formularzu udostępnionym przez Agencję. 

 

Przytoczony § 7 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia ONW szczegółowo reguluje przejęcie płatności ONW jeżeli śmierć rolnika nastąpiła w trakcie trwania zobowiązania. Nie precyzuje natomiast co w przypadku kiedy śmierć nastąpiła po dacie zakończenia zobowiązania. Proszę o wskazanie podstaw prawnych, które regulują tę kwestię.

 

 

Rolnik, który zgłosił grunty po raz pierwszy do ONW musi kontynuować zobowiązanie przez 5 lat od uzyskania pierwszej płatności. Po tym okresie zobowiązanie jest roczne. jeśli zobowiązanie wygasło to osoba która przejęła grunty może się ubiegać o płatność z  ONW lub zrezygnować z tej płatności.

B.Sazońska