cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Pan Andrzej z żona są właścicielami gospodarstwa rolnego. On jest wpisany do rejestru producentów rolnych, mimo że pracuje poza rolnictwem a faktycznie gospodarstwo prowadzi żona. Obecnie planują zalesić część gruntów.

Czy z wnioskiem o premię może wystąpić żona ?

Z wnioskiem o przyznanie dotacji związanych z zalesieniem gruntów występuje producent rolny. Do wniosku m.in. musi dołączyć pisemną zgodę małżonka rolnika na zalesienie gruntów, jeżeli grunty stanowią własność tego małżonka (§ 9 ust.4, pkt.5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego PROW na lata 2007-2013, dzU. Nr.114, poz. 786 ze zm).

Poddaję pod rozwagę dokładne poznanie treści cyt. wyżej Rozporządzenia o ułatwi panu Andrzejowi odpowiednie przygotowanie wniosku o dotacje.

Sędzia Irena Lis