cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
Witam serdecznie !
Bardzo proszę o informację dotyczącą takich dwóch zagadnień:
1. Czy rolnik, który uczestniczy w programie "Zalesianie gruntów rolnych 2004-2006 " może skorzystać z tego programu na lata 2007-2013, jeśli zakupił nowe grunty, które spełniają wszystkie wymogi dotyczące zalesiania?
Tak, rolnik może złożyć wniosek zalesieniowy na nowe grunty.
2. Czy w programie " Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" 2007-2013, mogą uczestniczyć rolnicy w okresie przestawiania ( konwersji)  i rolnicy, którzy wytwarzają tylko siano ekologiczne? Docierają do nas sprzeczne informacje w tym temacie, dlatego bardzo proszę o wyjaśnienie.
Z góry dziękuję bardzo za informację!!
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 20, poz. 119 oraz z 2009 r. Nr 60, poz. 497) do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się kopię certyfikatu potwierdzającego stosowanie określonego rodzaju produkcji żywności. W przypadku rolnictwa ekologicznego może to być certyfikat wydany zgodnie z rozporządzeniem nr 2092/91 albo wg wzoru określonego w załączniku nr 12 do rozporządzenia nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia nr 834/2007.Nabór wniosków w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” uruchomiony został w dniu 15 kwietnia br., czyli w dniu opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Rozporządzenie to weszło w życie po 14 dniach, czyli 30 kwietnia. Do tego czasu, czyli przez okres dwóch tygodni, obowiązywały zasady, według których rolnik będący w okresie przestawania mógł złożyć wniosek o przyznanie pomocy dołączając do niego swoje oświadczenie, że produkuje w okresie przestawiania.Zmiana rozporządzenia wprowadziła wymóg dołączania do wniosku o przyznanie pomocy certyfikatu potwierdzającego produkcję w określonym systemie jakości, zgodnie z rozporządzeniem nr 834/2007.W związku z tym, od dnia 30 kwietnia br. rolnicy, którzy byli w okresie przestawiania na mocy nieobowiązującego już rozporządzenia nr 2092/91 nie mogli złożyć wniosku o pomoc, lecz dopiero w momencie uzyskania certyfikatu spełniali wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa dla działania. Według obowiązującego rozporządzenia nr 834/2007, rolnicy którzy rozpoczęli okres przestawiania, mogą najwcześniej po 12 miesiącach uzyskać certyfikat (wg wzoru w załączniku nr 12 do rozporządzenia 889/2008), w którym zaznaczone zostaje, że jest to produkcja w okresie przestawiania (konwersji). W związku z tym, z takim certyfikatem rolnik produkujący w okresie przestawiania może złożyć wniosek o pomoc.Do wniosku o płatność rolnicy produkujący w każdym z systemów jakości zobowiązani są do złożenia aktualnego certyfikatu.Obecnie MRiRW pracuje nad zmianą rozporządzenia, która przywróci możliwość składania przez rolników oświadczeń o produkcji w określonym systemie jakości przed uzyskaniem certyfikatu, czyli dla rolników ekologicznych będzie to oświadczenie o produkcji w okresie przestawiania (konwersji), przy czym do wniosku o płatność każdy będzie już musiał dołączyć certyfikat, który potwierdzi rodzaj produkcji (dla rolników ekologicznych będzie to certyfikat wg wzoru z załącznika nr 12 do rozporządzenia 889/2008, potwierdzający, że produkują w okresie przestawiania bądź są już rolnikami ekologicznymi).Możliwość składania oświadczeń ma celu przyspieszenie obliczania okresu pomocy, który zacznie się albo od dnia wydania certyfikatu, albo od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy wraz z oświadczeniem.  Co do drugiego pytania, dotyczącego siana ekologicznego to odpowiedź jest prosta. Tacy rolnicy niestety nie mogą skorzystać z pomocy w ramach ww. działania, ponieważ jest to ono skierowane do rolników wytwarzających produkty rolne do spożycia przez ludzi. Jak sama nazwa działania mówi jest to uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Wynika to wprost z art. 32 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), który stanowi, że wsparcie dla rolników biorących udział w systemach jakości żywności obejmuje produkty rolne przeznaczone jedynie do spożycia przez ludzi.
Barbara Sazońska