cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

witam serdecznie

mam pytanie dotyczące dotacji unijnych jestem rolnikiem ubezp w KRUS-ie i place składki; chciałabym założyć własną firmę; prowadzić działalność nierolniczą typu gastronomia;

z jakiego programu mogę skorzystać; czy jest program gdzie mogę dostać bezzwrotną pomoc?

z góry dziękuje

Odpowiedź

Może się Pani ubiegać o dotację z Działania – Różnicowanie w kierunku działalności spełniając jednocześnie m.in. takie wymogi:

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 - wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i inwestycja realizowana będzie na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

-  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano płatność do gruntów rolnych.

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych tj. do 100 tys. zł (w okresie trwania programu) na jednego wnioskodawcę (każdego który spełni warunki) z gospodarstwa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. i zmieniające je, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, szczegółowo wymienia kryteria dostępu do Działania oraz konkretne  działalności z podaniem kodów PKD (są tam też wymienione usługi gastronomiczne), które mogą być wspierane w ramach tego działania.

Pierwsza możliwość wsparcia to złożenie Wniosku wraz załącznikami w Oddziale Regionalnym (w miarę dostępnych środków)  ARiMR.

Druga możliwość dotycząca tego działania: proszę się zorientować czy na Pani terenie działa Lokalna Grupa Działania i czy w Lokalnej Strategii Rozwoju zawarte zostało wspieranie tego typu przedsięwzięć.

Czyli w niektórych sytuacjach jest możliwość pozyskania środków z dwóch źródeł, oczywiście za każdym razem na inne przedsięwzięcie.

         

I.     Gradka

CDR O/Radom