cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Chcielibyśmy z mężem skorzystać z dotacji Różnicowanie w kierunku  działalności nierolniczej mąż płaci KRUS w pełnym zakresie z gospodarstwa, czy może skorzystać z  tego działania jeśli posiadamy gospodarstwo dopiero 2 lata. Zgodnie z  przepisami KRUS, aby opłacać   i prowadzić gospodarstwo  trzeba być  ubezpieczonym w Krusie co najmniej 3 lata.  Jaka jest interpretacja ministerstwa w tej sprawie mąż na moment składania   wniosku opłacałby KRUS natomiast w momencie rozpoczęcie prowadzenia  działalności musiałby być zarejestrowanym w ZUS.

Z dotacji w ramach Działania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej może skorzystać wnioskodawca, który spełnia jednocześnie m.in. takie wymogi:

- jest nieprzerwanie ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 - wnioskodawca ma miejsce zamieszkania i inwestycja realizowana będzie na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,

-  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano płatność do gruntów rolnych,

Opłacanie ZUS czy KRUS po realizacji inwestycji wynika z innych przepisów, natomiast najważniejsze jest to by w chwili składania wniosku spełniać wymóg ubezpieczenia w KRUS (12 miesięcy).

Dotacja wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych tj. do 100 tys. zł (w okresie trwania programu) na jednego wnioskodawcę (każdego który spełni warunki) z gospodarstwa.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. i zmieniające je, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 06.05.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, szczegółowo wymienia kryteria dostępu do Działania oraz konkretne  działalności z podaniem kodów PKD, które mogą być wspierane w ramach tego działania.  Wniosek wraz załącznikami składany jest w OR ARiMR.               

Ireneusz Gradka, CDR O/Radom