cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Razem z mężem chcemy założyć warsztat. Chcemy zatem skorzystać z działania
"Tworzenie i rozój mikroprzedsiębiorstw". Moje pytanie dotyczy jak się liczy
stan zatrudnienia. Czy właściciel (mój mąż)świadczący usługi jako mechanik
jest już liczony jako pracownik?

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych miejsc pracy. Oczywiście, pod warunkiem, że działalność będzie uruchomiona po zrealizowaniu operacji, na którą ubiegacie się o dofinansowanie. Na pozostałe miejsca pracy muszą być zatrudniane osoby nie spokrewnione z wnioskodawcą.

Pomoc na tzw. „samo zatrudnienie” jest przewidziana. Zacytuję fragmenty stosownego rozporządzenia:

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna która:

a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

e) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie stosownych przepisów

Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu działalność gospodarczą jest obowiązana przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku o płatność.

 

Andrzej Śliwa