cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

}

Mam pytanie odnośnie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Czy osoba chcąca podjąć taką działalność może kupować np. tuszki wieprzowe od rolników ze swojej gminy, produkować z nich kiełbasy i sprzedawać je w swojej restauracji? Czy może też kupować wędzone ryby i również je sprzedawać.

Działalność marginalna lokalna i ograniczona (MOL) może być prowadzona jedynie w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 5 poz. 36).

Wymienione rozporządzenie określa szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności, za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i wielkość produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzonej w ramach tej działalności oraz obszar, na którym może być prowadzona taka działalność. Określa również wymagania weterynaryjne, jakie powinny spełniać świeże mięso przeznaczone do rozbioru oraz inne produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do przetwarzania, w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

§ 5. tego rozporządzenia mówi „Podmioty zamierzające prowadzić działalność marginalną, lokalną i ograniczoną powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji, zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 852/2004, o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Rozporządzenie to również nakłada konieczność spełnienia wymogów stawianych przez rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wynika z tego, że zakład zamierzający rozpocząć działalność marginalną lokalną i ograniczoną, zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej opinii powiatowego lekarza weterynarii, który określi czy zakład spełnia warunki, konieczne do prowadzenia takowej działalności.

Pozostaje jeszcze kwestia rozszerzenia wpisów PKD, które obejmują konkretną produkcję żywności. Działalność restauracji nie obejmuje produkcji żywności, za jaką uznawane są przetwory mięsne, wyroby wędliniarskie.

Andrzej Śliwa; CDR O/ Radom