cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

Tata prowadzi gospodarstwo i był ubezpieczony w KRUS po śmierci mamy otrzymuje rentę rodzinną i został zwolniony z ubezpieczeń w KRUS.

Czy w takiej sytuacji może ubiegać sie o dofinansowanie z działania "Mikroprzedsiębiorstw"?

Jest tam napisane "niepełen„ zakres ubezpieczenia społecznego" i nie wiem ja to rozumieć.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 4. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna:

1) która:

a) podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w

zakresie:

– określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegającą przepisom o

swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie oświaty albo

– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy

- zwaną dalej „działalnością gospodarczą”,

b) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

c) jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,

d) nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie.     

Wnioskodawca musi przedstawić jako załącznik do wniosku:

zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji,

lub

o zakresie tego ubezpieczenia (KRUS),

lub

zaświadczenie z ZUS o podleganiu temu ubezpieczeniu.

Trudno mi jednoznacznie określić czy tata może się ubiegać? Jeśli nie podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie – to spełnia warunek i jeśli przedstawi jedno z ww. zaświadczeń to spełnia wymóg dostępu do działania „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Co do zakresu ubezpieczenia to odsyłam Pana do strony internetowej KRUS http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

lub najlepiej do Placówki Terenowej KRUS by ostatecznie rozwiać swoje wątpliwości.

I.     Gradka

CDR O/Radom