cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A
 Witam serdecznie.
 Mieszkamy obecnie czasowo z zona i trojka dzieci w Niemczech (od 9 lat). 
Chcemy wrocic do Polski i wybudowac pensjonat w miejscowosci Przewloka 
(kolo Ustki). Prosze o podanie mozliwosci dotacjii z funduszu na 
promowanie miniprzedsiebiorstw i jakie kroki powinienem poczynic.

W chwili obecnej nie ma naboru wniosków, jednak po ogłoszeniu takiego naboru jest możliwe złożenie wniosku o przyznanie pomocy z działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW na lata 2007-2013.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która między innymi:

- podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,

- jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia,

- nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

- nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie odrębnych przepisów

Kolejność postępowania może wyglądać na przykład tak:

-        - Zbilansowanie potrzeb inwestycyjnych.

-        - Przygotowanie analizy rynku na oferowane produkty/usługi.

-        Przygotować niezbędną dokumentację -Ekonomiczny Plan Operacji oraz Wniosek o przyznanie pomocy finansowej wraz z niezbędnymi załącznikami.

-        Przygotowaną dokumentację należy złożyć w ARiMR oddział Regionalny. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony przez Prezesa ARiMR.

-        Po pozytywnym przejściu procedury sprawdzania i oceny wniosku następuje podpisanie umowy o przyznanie pomocy.

-        Oficjalnie można rozpocząć realizację przedsięwzięcia (ponosić koszty). W przypadku podpisania umowy, koszty poniesione wcześniej, jednak po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy zaliczone są do kosztów kwalifikowanych, czyli realizację można rozpocząć nie wcześniej niż w następnym dniu po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy.

-        Po zakończeniu inwestycji należy przygotować „wniosek o płatność” wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć w ARiMR.

-        Po pozytywnym przejściu procedur kontrolnych następuje podpisanie „umowy o płatność”.

-        Po tym fakcie w terminie około miesiąca następuje przelanie dotacji na konto wnioskodawcy.

W przypadku np. konieczności inwestycji budowlanych wymagana jest dokumentacja zgodna z wymogami prawa w tym zakresie.

 Andrzej Śliwa