cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

Z końcem 2014 roku uzyskałem decyzję o przyznaniu pomocy z programu Ułatwienie startu młodym rolnikom. Jednym z warunków wypłaty pomocy jest ubezpieczenie się w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Zależy mi na tym oby rozwijać gospodarstwo które mam przejąć od rodziców, ale także na utrzymaniu pracy którą obecnie wykonuję, nie związanej z rolnictwem. Niedawno znalazłem na stronie internetowej KRUS artykuł, informujący o zmianach w zakresie ubezpieczeń rolniczych, obowiązujących od 1 stycznia 2015r. Zgodnie z komunikatem, znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, przewidują dla rolników i domowników możliwość podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników również w okresie objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS, z tytułu wykonywania m.in. umowy zlecenia. Wówczas warunkiem pozostania w KRUS jest graniczna wysokość przychodu osiąganego z tytułu takiej umowy, która w rozliczeniu miesięcznym nie może przekraczać kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nawiązując do powyższego, moje pytania brzmią:

1) Czy warunek „Ubezpieczenia się na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie jako rolnik” zostanie spełniony jeśli po przejęciu gospodarstwa i ubezpieczeniu się w KRUS, będę również wykonywał pracę na umowę zlecenie np. przez okres półtora roku, której wartość miesięcznego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 875 zł brutto (połowy minimalnej płacy w 2015 r.) ?

2) Czy umowa zlecenie może być zawarta na okres np. 18 miesięcy czy też tylko na krótki okres?

3) Czy ARiMR będzie uznawać takie rozwiązanie jako ubezpieczenie w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik ?

Dziękuję za odpowiedź,

Pozdrawiam – Młody rolnik z Wielkopolski

 

Odpowiedź:

Rozporządzenie MRiRW:

……..§ 19. Beneficjent powinien przedłożyć w Agencji:

1) zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik - w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy;…………………… .

Wniosek KRUS – INFORMACJE:

….. Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie z mocy ustawy został objęty ubezpieczeniem z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlega nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia go innym ubezpieczeniem (w ZUS), jeżeli przychód osiągany z tego tytułu w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów………. .

Jest to wiadomość „nowa” nie „przećwiczona” jeszcze praktycznie tj. proceduralnie i zaakceptowana w ARiMR.

Posiadam tylko informację na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem ARiMR i taka będzie moja odpowiedź.

W myśl ww. zapisów prawdopodobnie (podkreślam - prawdopodobnie) „młody rolnik” spełni wymóg ciążącego na nim zobowiązania pracując na umowę zlecenie.

Niemniej jednak – proponuję wstrzymać się jeszcze jakiś czas, gdy pojawią się konkretne interpretacje czy wytyczne w tym zakresie rozstrzygające wszystkie wątpliwości.

I. Gradka CDR O/Radom